Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

Posts Tagged ‘tworzywa sztuczne’

PRACA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO

Zagadnienie pracy odkształcenia plastycznego zostanie rozpatrzone dla tych przypadków obciążenia, które wywołują jednorodne odkształcenie całej objętości kształtowanego materiału.

Przykładem takiego obciążenia jest jednoosiowe rozciąganie pręta o prze- -kroju kołowym w zakresie wydłużenia równomiernego. Załóżmy, że pręt o długości początkowej l0 został rozciągnięty do długości końcowej l’. W pewnym momencie procesu odkształcania długość pręta wynosi l, pole jego przekroju poprzecznego ‚A, a siła osiowa P = A<?p. Jeżeli pod wpływem tej «iły długość pręta wzrośnie o dl, to związany z tym przyrost- pracy odkształcenia plastycznego wyniesie Po scałkowaniu powyższego równania w granicach od l0 do l’, przy założeniu, że aP= const, otrzyma się wzór określający pracę. Wzór ten można napisać w postaci bardziej ogólnej, jeżeli się uwzględni, że: Read the rest of this entry »

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STANAMI NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA

W zakresie odkształceń sprężystych każdemu stanowi naprężenia odpowiada ściśle określony – stan odkształcenia. Związki zachodzące między tymi stanami ‚w zakresie odkształceń plastycznych mają bardziej złożony charakter. Istniejący w danej chwili stan odkształcenia plastycznego jest bowiem wynikiem przebiegu procesu odkształcania; zależy więc nie tylko od stanu naprężenia istniejącego w danej chwili, lecz również od stanów poprzednich. Nie znając przebiegu odkształcania, nie można na podstawie znajomości końcowego stanu naprężenia wyznaczyć jednoznacznie odpowiadającego mu stanu odkształcenia plastycznego. Odwrotnie, znajomość końcowego stanu odkształcenia nie wystarcza do wyznaczenia stanu naprężenia.

Powiązanie stanów naprężenia z przebiegiem odkształcenia w zakresie odkształceń plastycznych umożliwiają trzy prawa. Pierwsze prawo dotyczy wzajemnej orientacji kierunków głównych, drogie wzajemnego stosunku składowych, stanu odkształcenia i naprężenia, trzecie zaś opisuje zjawisko umocnienia materiału. 1. Prawo współosiowości kierunków głównych materiałów izotropowych kierunki główne składowych stanu naprężenia i kierunki główne przyrostów odkształceń, zachodzących pod wpływem danego stanu naprężenia, pokrywają się.” Inaczej mówiąc, prostopadłościan, na którego ścianki działają naprężenia normalne, a więc o krawędziach skierowanych zgodnie z kierunkami głównymi naprężeń, będzie się tak odkształcał, że jego krawędzie pozostaną do siebie prostopadłe, a więc wyznaczać będą jednocześnie kierunki główne odkształceń Read the rest of this entry »

STAN ODKSZTAŁCENIA

Elementarny prostopadłościan wyodrębniony w ciele, który zostaje następnie poddany odkształceniu plastycznemu, przekształca się w ogólnym przypadku w równoległościan. Dla szczególnego przypadku orientacji krawędzi prostopadłościanu przekształci się on również w prostopadłościan, ale o innym stosunku boków. Kierunki krawędzi takiego prostopadłościanu noszą nazwę głównych kierunków odkształcenia.

Załóżmy, że w pewnej chwili procesu odkształcania prostopadłościan o krawędziach zgodnych z kierunkami głównymi ma wymiary lv Z2, Z3. W następnej chwili przekształci się on w prostopadłościan o wymiarach Zi + dZi, Z2+dZ2, Z3+dZ3. Przyrosty odkształceń dex, de2, de3, jakim ulegną w tym czasie krawędzie prostopadłościanu, określa się jako stosunek przyrostów długości danych krawędzi do ich aktualnych długości. Aby określić całkowite odkształcenia krawędzi prostopadłościanu zachodzące w czasie całego procesu odkształcania, którego ostatecznym wynikiem jest zmiana długości jego krawędzi od wartości początkowych Zj, Z°, Z3 do wymiarów l[, Z2, Zg, należy scałkować każde z równań w granicach od Z° do Z’. W wyniku całkowania otrzymuje się zależności: Trzy odkształcenia główne ex, e2, e3 określają jednoznacznie końcowy stan odkształcenia prostopadłościanu, jeżeli kierunki jego krawędzi przez cały czas odkształcania są zgodne z głównymi kierunkami odkształcenia. Read the rest of this entry »

WARUNKI PLASTYCZNOŚCI

W wyniku działania naprężeń mogą wystąpić albo tylko odkształcenia sprężyste materiału, albo również i odkształcenia trwałe. Przy złożonym stanie naprężenia, o rodzaju występujących odkształceń decydują nie tylko wartości naprężeń głównych a1, a2, a3, ale również różnice między tymi naprężeniami. Są znane takie przypadki obciążeń, w których nawet bardzo plastyczny materiał nie doznaje odkształceń trwałych, pomimo dowolnie dużych wartości działających naprężeń. Są to stany trójosiowego równomiernego ściskania lub rozciągania.

Trójosiowe równomierne ściskanie najłatwiej uzyskuje się przez umieszczenie materiału w zamkniętym naczyniu wypełnionym cieczą i wywołanie odpowiedniego ciśnienia tej cieczy. Objętość materiału ulega w tym przypadku zmniejszeniu, a wywołane odkształcenia są tylko odkształceniami sprężystymi, które zanikają po odciążeniu. Bez względu na wartość zastosowanego ciśnienia hydrostatycznego materiał nie tylko nie odkształca się plastycznie, ale również nie traci spójności.

Read the rest of this entry »

STAN NAPRĘŻENIA

Jeżeli na powierzchnię ciała zdolnego do odkształceń plastycznych działa dowolny układ sił zewnętrznych Pu P2, P3, … , to powstają w nim pewne naprężenia.

Read the rest of this entry »