Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

Posts Tagged ‘plastyczne’

ANIZOTROPIA WŁASNOŚCI PLASTYCZNYCH MATERIAŁU

Rozpatrywano dotąd materiały mające izotropowe własności plastyczne, a więc materiały, dla których własności te są niezależne od kierunku. Ze względu na anizotropowe własności plastyczne pojedynczego kryształu, izotropowość materiałów polikrystalicznych może zachodzić tylko wtedy, gdy występuje nieuporządkowane ułożenie osi krystalograficznych poszczególnych ziaren. Taki rozkład orientacji ziaren nie zawsze ma -miejsce. Read the rest of this entry »

PRACA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO

Zagadnienie pracy odkształcenia plastycznego zostanie rozpatrzone dla tych przypadków obciążenia, które wywołują jednorodne odkształcenie całej objętości kształtowanego materiału.

Przykładem takiego obciążenia jest jednoosiowe rozciąganie pręta o prze- -kroju kołowym w zakresie wydłużenia równomiernego. Załóżmy, że pręt o długości początkowej l0 został rozciągnięty do długości końcowej l’. W pewnym momencie procesu odkształcania długość pręta wynosi l, pole jego przekroju poprzecznego ‚A, a siła osiowa P = A<?p. Jeżeli pod wpływem tej «iły długość pręta wzrośnie o dl, to związany z tym przyrost- pracy odkształcenia plastycznego wyniesie Po scałkowaniu powyższego równania w granicach od l0 do l’, przy założeniu, że aP= const, otrzyma się wzór określający pracę. Wzór ten można napisać w postaci bardziej ogólnej, jeżeli się uwzględni, że: Read the rest of this entry »

WARUNKI PLASTYCZNOŚCI

W wyniku działania naprężeń mogą wystąpić albo tylko odkształcenia sprężyste materiału, albo również i odkształcenia trwałe. Przy złożonym stanie naprężenia, o rodzaju występujących odkształceń decydują nie tylko wartości naprężeń głównych a1, a2, a3, ale również różnice między tymi naprężeniami. Są znane takie przypadki obciążeń, w których nawet bardzo plastyczny materiał nie doznaje odkształceń trwałych, pomimo dowolnie dużych wartości działających naprężeń. Są to stany trójosiowego równomiernego ściskania lub rozciągania.

Trójosiowe równomierne ściskanie najłatwiej uzyskuje się przez umieszczenie materiału w zamkniętym naczyniu wypełnionym cieczą i wywołanie odpowiedniego ciśnienia tej cieczy. Objętość materiału ulega w tym przypadku zmniejszeniu, a wywołane odkształcenia są tylko odkształceniami sprężystymi, które zanikają po odciążeniu. Bez względu na wartość zastosowanego ciśnienia hydrostatycznego materiał nie tylko nie odkształca się plastycznie, ale również nie traci spójności.

Read the rest of this entry »

PODSTAWY TEORII PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA CIAŁ IZOTROPOWYCH

Odkształceniem plastycznym’ nazywaj się odkształcenie trwałe pozostające w materiale po usunięciu obciążenia, które spowodowało co odkształcenie. Celon większości procesów obróbki plastycznej jest nadanie materiałowi wyjściowemu żądanego kształtu, a więc wywołanie odpowiednich odkształceń plastycznych materiału bez naruszenia jego spójności. Uzyskanie żądanych odkształceń jest możliwe tylko wówczas, gdy materiał zostanie-poddany działaniu naprężeń o. określonych wartościach. Dlatego też do opracowania procesów obróbki plastycznej jest niezbędna znajomość związków między naprężeniami a odkształceniami plastycznymi. Zostaną one rozpatrzone przede wszystkim dla materiałów, których własności plastyczne są niezależne od kierunku, a więc dla materiałów o własnościach izotropowych.

Read the rest of this entry »