Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

RODZAJE ANIZOTROPII BLACH

Blachy (taśmy) mogą wykazywać dwa rodzaje anizotropii: płaską i normalną. Płaska anizotropia własności plastycznych blachy występuje wówczas, gdy w różnych kierunkach leżących w płaszczyźnie arkusza własności te są różne. Jeżeli własności plastyczne blachy są identyczne we wszystkich kierunkach’ leżących w płaszczyźnie arkusza, ale różnią się one od własności w kierunku prostopadłym (normalnym) do powierzchni blachy, to wykazuje ona tzw. anizotropię normalną. W celu stwierdzenia czy określona blacha ma własności anizotropowe oraz ewentualnie jaki jest rodzaj tej anizotropii, wyznacza się wartości współczynników r dla próbek o osiach tworzących różne kąty. a z kierunkiem walcowania (iy-ą.’ 1.16a), a następnie sporządza się w układzie współrzędnych biegunowych ra wykres funkcji r(a). Wyraźna zmiana wartości współczynnika anizotropii r wraz ze zmianą kąta a oznacza, że blacha wykazuje anizotropię płaską. Przypadek ten ilustruje rys. 1.16c, na którym pokazano wykresy dla dwóch blach o różnej anizotropii płaskiej.

Stała wartość r, wyraźnie różna od jedności,, wskazuje, że występuje anizotropia normalna blachy. Wy kresy biegunowe dla tego rodzaje blach pokazano na rys. 1.16d. Jedna z nich ma współczynnik anizotropii r = 0,9, druga zaś r = 1,4. Jeżeli r s; 1, to blacha ma własności izotropowe. Wykres biegunowy dla takiej blachy przedstawia na rys. 1.16d linia przerywana. Sporządzanie wykresów biegunowych jest pracochłonne. Dlatego też najczęściej poprzestaje się na wyznaczeniu wartości r dla trzech rodzajów próbek, których osie tworzą z kierunkiem walcowania kąty 0°, 45° i 90°. Wyznaczone wartości r0, rK i r90 pozwalają ocenić stopień płaskiej anizotropii badanej blachy oraz służą do określenia wartości średniego współczynnika anizotropii normalnej.

Comments are closed.