Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

ODKSZTAŁCANIE MONOKRYSZTAŁÓW

W chwili powstania pierwszych odkształceń plastycznych na powierzchni odkształcanego kryształu pojawiają się charakterystyczne pasma, widoczne okiem nieuzbrojonym, nazywane pasmami poślizgu. Pasma te składają się z szeregu linii poślizgu. Jak można sprawdzić pod bardzo dużym powiększeniem, linie poślizgu są w rzeczywistości bardzo cienkimi warstewkami metalu, przesuniętymi względem siebie. Płaszczyzny, wzdłuż których nastąpiły te przesunięcia, nazywają się płaszczyznami poślizgu. Grubość poszczególnych warstewek wynosi średnio około 100 parametrów sieci, natomiast średnia wartość przesunięcia wzdłuż płaszczyzny poślizgu — około 1000 parametrów. Wymiary te odnoszą się do początku procesu odkształcania. Przy większych odkształceniach plastycznych wzrasta liczba płaszczyzn poślizgów w poszczególnych pasmach, jak również liczba pasm. Pojawiają się również krzyżujące się pasma poślizgów, należące do innych systemów płaszczyzn poślizgu.

Położenia płaszczyzn poślizgów, jak również budowa pasm, są ściśle zależne od sieci układu krystalograficznego metalu i warunków odkształcania.

Metale lub ich stopy najczęściej poddawane obróbce plastycznej krystalizują w układzie regularnym i heksagonalnym o następujących sieciach: RCS — sieć układu regularnego centrowana ściennie (Al, Cu, y-Fe, Ag, Au, Pb, /3-Co, p-m, Pt),

RCP — sieć układu regularnego centrowana przestrzennie (a-Fe, a-Cr, a-W, Mo, V, /3-Ti),

HZ — sieć układu heksagonalnego zwarcie wypełniona (Zn, Cd, Mg, a-Co, a-Ti).

Certyfikacja brc
http://gqcert.com/certyfikat/brc-food-wersja-7
Firma Global Quality.
Specjaliści w dziedzinie certyfikacji.

Schodkowa budowa pasm poślizgu (rys. 1.18) wskazuje na to, że poszczególne warstwy przesunęły się o pewien ściśle określony odcinek. Jak już wspomniano, odcinek ten jest wielokrotnością odpowiedniego boku jednostkowej komórki sieciowej (parametru sieci). Tego typu przesunięcie, zwane inaczej poślizgiem, może w zasadzie wystąpić w różnych płaszczyznach. Najłatwiej zachodzi ono w płaszczyznach najgęściej obsadzonych przez atomy, nazywanych płaszczyznami łatwych poślizgów. Położenie tych płaszczyzn dla rozpatrywanych sieci pokazano na rys. 1.20.

Wystąpienie poślizgów w innych płaszczyznach niż płaszczyzny najgęściej obsadzone przez atomy może mieć miejsce przy znacznym odkształceniu, gdy poślizgi wzdłuż tych pierwszych płaszczyzn ulegają zablokowaniu przez różnego rodzaju zaburzenia powstałe w sieci krystalicznej. Najczęściej obserwuje się to podczas odkształcania metali krystalizujących w sieci ECP, jak również w sieci HZ.

Krystaliczna budowa metali nasuwa przypuszczenie, że poślizg odbywa się przez jednoczesne przemieszczanie jednej warstwy atomów względem drugiej. Przy założeniu sztywności sieci wszystkie atomy pod działaniem naprężeń r wychylają się o tę samą wartość x. Naprężenia styczne r osiągają wartość ekstremalną, gdy x = 0,25a. Naprężenia te wykonują pracę odkształcenia sprężystego, która powoduje wzrost energii potencjalnej poszczególnych atomów. Największą energię potencjalną mają atomy wtedy, gdy x =0,5a. Znajdują się one wówczas w położeniach równowagi nietrwałej, co oznacza, że działanie nawet znikomych naprężeń może spowodować ich przesunięcie j następne położenie równowagi lub powrót do położenia wyjściowego. Wartości naprężeń konieczne do wywołania określonego wychylenia przedstawia krzywa pokazana, na rys. 1.22.„ Przy założeniu sinusoidalnego przebiegu tej krzywej, maksymalne naprężenie max, niezbędne do wywołania odkształcenia plastycznego przez poślizg jednoczesny, wynosi gdzie G oznacza współczynnik. sprężystości poprzecznej materiału. Podana wartość Tmax jest przybliżona, gdyż przy jej określaniu przyjęto pewne upraszczające założenia, jak również nie uwzględniono takich zjawisk, jak odkształcalność atomów i ich biegunowość. W wyniku przeprowadzenia bardziej dokładnych obliczeń otrzymano następującą wartość największego naprężenia stycznego.

3 komentarze to “ODKSZTAŁCANIE MONOKRYSZTAŁÓW”