Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Bezpieczeństwo regałów magazynowych

Instalacje magazynowe przeznaczone do składowania palet to z jednej strony praktyczne rozwiązania techniczne, pojemne, umożliwiające składowanie dużej ilości ładunków, a z drugiej wygoda w postaci dostępu wózków paletowych. Takie konstrukcje to najczęściej proste rusztowanie wyposażone w specjalne ramy półek, które posiadają wymienne wyłożenie.

To ostatnie mniej odporne na przesuwanie ciężkich przedmiotów można w każdej chwili zmienić na inne, jednak zasadnicza konstrukcja pozostaje ta sama. Read the rest of this entry »

Regały metalowe a obciążenia

Wykorzystanie metalowych regałów w typowych pomieszczeniach magazynowych oraz w magazynach wysokiego składu jest w ostatnich latach bardzo popularne. O ile taki przeciętny i bardzo typowy element wyposażenia wydaje się być konstrukcyjnie prosty, o tyle w rzeczywistości jego budowa wymaga wielu obliczeń fachowych i specjalistycznej wiedzy.

Przykładowo pomieszczenie, w którym składuje się na półkach całe palety o dużej wadze wymaga wyposażenia w regały metalowe zdolne wytrzymać obciążenia kilku ton bez ryzyka odkształcenia czy urwania półek. Podczas planowania takiej konstrukcji konieczne są liczne pomiary i obliczenia zarówno pod katem grubości wykorzystanego materiału, jak i rodzaju połączeń, naprężeń i sił, jakie będą oddziaływać na wkręty lub nity pod dużym obciążeniem i wiele innych tego rodzaju parametrów. Read the rest of this entry »

ODKSZTAŁCANIE MONOKRYSZTAŁÓW

W chwili powstania pierwszych odkształceń plastycznych na powierzchni odkształcanego kryształu pojawiają się charakterystyczne pasma, widoczne okiem nieuzbrojonym, nazywane pasmami poślizgu. Pasma te składają się z szeregu linii poślizgu. Jak można sprawdzić pod bardzo dużym powiększeniem, linie poślizgu są w rzeczywistości bardzo cienkimi warstewkami metalu, przesuniętymi względem siebie. Płaszczyzny, wzdłuż których nastąpiły te przesunięcia, nazywają się płaszczyznami poślizgu. Grubość poszczególnych warstewek wynosi średnio około 100 parametrów sieci, natomiast średnia wartość przesunięcia wzdłuż płaszczyzny poślizgu — około 1000 parametrów. Wymiary te odnoszą się do początku procesu odkształcania. Przy większych odkształceniach plastycznych wzrasta liczba płaszczyzn poślizgów w poszczególnych pasmach, jak również liczba pasm. Pojawiają się również krzyżujące się pasma poślizgów, należące do innych systemów płaszczyzn poślizgu.

Read the rest of this entry »

RODZAJE ANIZOTROPII BLACH

Blachy (taśmy) mogą wykazywać dwa rodzaje anizotropii: płaską i normalną. Płaska anizotropia własności plastycznych blachy występuje wówczas, gdy w różnych kierunkach leżących w płaszczyźnie arkusza własności te są różne. Jeżeli własności plastyczne blachy są identyczne we wszystkich kierunkach’ leżących w płaszczyźnie arkusza, ale różnią się one od własności w kierunku prostopadłym (normalnym) do powierzchni blachy, to wykazuje ona tzw. anizotropię normalną. W celu stwierdzenia czy określona blacha ma własności anizotropowe oraz ewentualnie jaki jest rodzaj tej anizotropii, wyznacza się wartości współczynników r dla próbek o osiach tworzących różne kąty. a z kierunkiem walcowania (iy-ą.’ 1.16a), a następnie sporządza się w układzie współrzędnych biegunowych ra wykres funkcji r(a). Wyraźna zmiana wartości współczynnika anizotropii r wraz ze zmianą kąta a oznacza, że blacha wykazuje anizotropię płaską. Przypadek ten ilustruje rys. 1.16c, na którym pokazano wykresy dla dwóch blach o różnej anizotropii płaskiej.

Read the rest of this entry »

WSPÓŁCZYNNIKI ANIZOTROPII BLACHY

Anizotropię plastycznych własności blachy można określić za pomocą jednoosiowego rozciągania próbek odpowiednio wyciętych z arkusza. Własności anizotropowe materiału uwidaczniają się w ten sposób, że składowe odkształcenia w obu kierunkach prostopadłych do kierunku rozciągania próbki nie są równe. Read the rest of this entry »